Jak to zrobimy

  INFORMACJA

  Otrzymujecie Państwo informacje na temat zasad i obowiązujących procedur upadłości konsumenckiej. Mamy nadzieje ze informacje te pozyskaliście z naszej strony internetowej www.witkowski-partnerzy.pl

  PIERWSZY KONTAKT

  Zwracacie się Państwo do nas z zapytaniem poprzez Kontakt na stronie internetowej. Otrzymujecie Państwo lub wypełniacie Formularz zgłoszeniowy (wstępny). Po zapoznaniu się z tym formularzem sprawdzamy czy kwalifikujecie się Państwo do tej upadłości. Następnie wypełniacie Państwo formularz właściwy. Z tym formularzem zapraszamy do Kancelarii na spotkanie w celu omówienia szczegółów w treści wniosku oraz podpisania umowy z Kancelarią o przygotowanie wniosku.

  ZŁOZENIE WNIOSKU

  1. Analiza ekonomiczno-prawna konsumenta. Na tym etapie prawnicy sprawdzają czy zachodzą przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej).
  2. Przygotowanie wniosku. Projekt wniosku właściwego oraz załączniki musza opisywać sytuacje majątkową oraz zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające opisywany stan faktyczny.
  3. Formalne złożenie wniosku wraz z opłatą sadową oraz załączonym pełnomocnictwem, z którego wynika, ze reprezentujemy Państwa w niniejszym postępowaniu.

  OGŁOSZENIE UPADŁOSCI

  1. Po złożeniu wniosku do Sądu. Sąd formalnie bada wniosek, sprawdza-weryfikuje, czy dłużnik spełnił przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).
  2. Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo (dłużnik podał wszystkie niezbędne informacje oraz załączył wszelkie oświadczenia), a także uiścił opłatę sadową od wniosku (30 zł) Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika i powołuje syndyka (zarządca masy upadłości) .

  SPRZEDAŻ MAJATKU

  1. Ogłoszenie upadłości prowadzi to przejęcia zarządu całego majątku upadłego przez syndyka który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji).
  2. ISTNIEJE WSPARCIE DLA UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU JEGO POTRZEB MIESZKANIOWYCH
  Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postępowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy.

  SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH

  Przygotowując wniosek Kancelaria gromadzi materiały dowodowe w celu wykazania przed Sadem jaka jest sytuacja materialna upadłego, tak aby osiągnąć optymalne rozwiązanie co do wysokości spłaty jaką zasądzi Sąd w swoim postanowieniu. Od tego wniosku i zgromadzonego materiału dowodowego w znacznej mierze zależy wysokość zasadzonych opłat w okresie 36 miesięcy.
  Następnie Sąd zasadniczo o ile istnieje taka możliwość nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu. UWAGA- taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez Sąd zakresie swoich wierzycieli. i np wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Co więcej jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niewysokie że wystarczają tylko na jego utrzymanie to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu następuje umorzenie całości zobowiązań.

  CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE !!!!

  Sąd po zakończonym postępowaniu umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, ze zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu a w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym.
  Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.

  WYKREŚLAMY Z WSZYSTKICH REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW

  Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. My jako Kancelaria w imieniu upadłego występujemy do wszelkich rejestrów o wykreślenie konsumenta z rejestru dłużników. Rejestry te maja obowiązek dokonania wykreślenia pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
  Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.

  ZADOWOLENIE KLIENTA I REKOMENDACJA DLA KANCELARII

  Zadowolony Klient z miłą chęcią zarekomenduje naszą Kancelarie swoim znajomym, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w podobnej sytuacji.
  W imieniu Kancelarii „Witkowski, Cabała & Partners” spółka komandytowa, życzymy Państwu udanego NOWEGO STARTU.