Przebieg

Na etapy postępowania składa się:

  Złożenie wniosku

  1. Analiza ekonomiczno-prawna konsumenta.
  Na tym etapie prawnicy sprawdzają czy zachodzą przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej)

  2. Kto może ogłosić upadłość i uzyskać oddłużenie?

  Wniosek może zgłosić osoba, która:
  a) Zamieszkuje na stałe na terytorium Polski, niezależnie od obywatelstwa
  b) Nigdy nie prowadziła albo prowadziła i zaprzestała prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej roku, - zadłużenie nie powstało z prowadzonej działalności gospodarczej.
  c) Jest niewypłacalna, to znaczy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.
  d) Nie było w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat.
  e) Mając taki obowiązek - jako osoba prowadząca działalność zgłosiła w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że minęło 10 lat od momentu zakończenia działalności. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.
  f) Nie ma umorzonych długów w wyniku przeprowadzenia upadłości konsumenckiej – w ciągu ostatnich 10 lat.

  3. Klient (potencjalny) zadłużony konsument wypełnia formularz majątkowy, w którym sa zawarte wszystkie informacje niezbędne do przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Na podstawie danych z tego formularza oraz dodatkowych oświadczeń konsumenta kancelaria przygotowywuje wniosek i składa go do Sadu według miejsca zamieszkania upadłego.

  Ogłoszenie upadłości

  1. Po złożeniu wniosku do Sądu. Sąd formalnie bada wniosek, sprawdza-weryfikuje, czy dłużnik spełnił przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).

  2. Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo (dłużnik podał wszystkie niezbędne informacje oraz załączył wszelkie oświadczenia), a także uiścił opłatę sadową od wniosku (30 zł) Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika i powołuje syndyka (zarządca masy upadłości) .

  Sprzedaż majątku

  1. Ogłoszenie upadłości prowadzi to przejęcia zarządu całego majątku upadłego przez syndyka który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji). Środki z tego uzyskane – o ile takie są – będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań upadłego. Oznacza to jednak np. utratę mieszkania domu który będzie zlicytowany. W praktyce co do zasady upadły do czasu licytacji może zamieszkiwać z rodziną w takim lokalu, ale po jego sprzedaży musi się wyprowadzić !
  UWAGA, o ile lokal nie zostanie na licytacji zakupiony przez najbliższych członków rodziny (taka możliwość nie jest wykluczona).

  2. ISTNIEJE WSPARCIE DLA UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU JEGO POTRZEB MIESZKANIOWYCH
  Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postępowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Ewentualna egzekucja komornicza nie daje takich uprawnień.
  Jest to bardzo poważne wsparcie dla dłużnika i jego rodziny. Te środki sa zagwarantowane w ustawie i wypłaca je syndyk ze środków zgromadzonych ze sprzedaży majątku (dom jednorodzinny, mieszkanie).

  Spłata części zadłużenia

  SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH
  Następnie Sąd zasadniczo o ile istnieje taka możliwość nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu.
  UWAGA- taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez Sąd zakresie swoich wierzycieli. i np wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Co więcej jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niewysokie że wystarczają tylko na jego utrzymanie to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu następuje umorzenie całości zobowiązań!

  Oddłużenie upadłego

  1. CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE !!!!
  Sąd po zakończonym postępowania umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, ze zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu a w szczególności w postepowaniu egzekucyjnym. Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.
  2. WYKREŚLENIE Z WSZYSTKICH REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW
  Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, na wniosek upadłego. Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.
  3. NOWY START
  W tym momencie dłużnik startuje od nowa. Jego sytuacja wygląda tak jakby nigdy nie miał długów. Może poszukać lepszej pracy (lepiej płatnej). Jeżeli ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może ją uruchomić. Może postarać się o wsparcie finansowe (dotacje unijne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak najważniejsze wydaje się to, ze dłużnik nie jest już uwikłany w niekończący się rosnący dług z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania lub kupno, ewentualnie budowę domu jednorodzinnego. Dłużnik i jego rodzina przestała już być tzw. „niewolnikiem” instytucji finansującej jego stare kredyty lub zaciągnięte pożyczki.